Cestou k úspěchu jsou inovaceNezapomínejte své novinky právně chránit

Text kolektiv autorů oddělení práva EU MPO ČR Foto archiv MPO a Shutterstock Publikováno

Téma inovací a jejich ochrany je při pohledu na současnou globální ekonomiku stále aktuálnější. Konkurenceschopnost je klíčem k hospodářské prosperitě a je zřejmé, že v rámci globální konkurence mají šanci uspět především podnikatelé, kteří jsou schopni nabídnout inovativní produkty s vysokou přidanou hodnotou a efektivně je právně chránit.

Inovace a spolupráce k sobě neodmyslitelně patří

Je nutné zdůraznit fakt, že nelze být inovativní bez fungující spolupráce, výměny zkušeností a sdílení inovativních řešení. Podnikatelé potřebují spolupracovat s výzkumnými institucemi a jejich experty, aby se mohli rozvíjet a posilovat svou konkurenceschopnost. Stejně tak výzkumné instituce nechtějí, aby jejich výzkum přišel vniveč, a absolventi mají zájem o co nejlepší uplatnění.

Pro podnikatele a výzkumníky je důležité, aby jejich vynálezy a technická řešení byly chráněny právními prostředky, což jim poskytne motivaci a jistotu pro další inovace a zabraňuje neoprávněnému využívání těchto vynálezů a technických řešení jinými subjekty. Podle statistik Úřadu průmyslového vlastnictví se čeští uživatelé v posledních letech snaží své inovace a technická řešení víc chránit než dřív, nicméně je stále zřejmé, že v kontextu aktivní ochrany duševního vlastnictví by českých patentových přihlášek mohlo být významně víc.

Z květnového semináře Inovace v čase krize, který pořádalo MPO ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a TA ČR. Za diskuzním pultem vítá účastníky ředitel odboru evropského a mezinárodního práva MPO Lukáš Prokeš

Inovace v čase krize

Za účelem zvýšení obecného povědomí o možnostech průmyslově-právní ochrany a zejména o jejích praktických aspektech uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a Technologickou agenturou ČR na konci května již šestý seminář na toto téma nazvaný Inovace v čase krize. Zúčastnili se ho zástupci podnikatelů, veřejných institucí, akademické sféry a další z řad odborné veřejnosti.

Mezi řečníky byli kromě odborníků z pořádajících institucí i reprezentanti podniků, které dokáží své patenty úspěšně chránit: Preciosa, Linet či Třinecké železárny. Své příspěvky přednesli také advokáti, patentoví zástupci a akademici. Byla prezentována významná novinka z oblasti evropské patentové ochrany, a to zahájení činnosti Jednotného patentového soudu (Unified Patent Court, dále jen UPC) a spuštění systému jednotné patentové ochrany v Evropě od 1. června 2023. Od tohoto data vstoupí v platnost dohoda o Jednotném patentovém soudu (Unified Patent Court Agreement, dále jen UPCA) a začnou se uplatňovat dvě nařízení EU, jimiž se zavádí jednotný patent.

Co řeší nová dohoda

UPC bude řešit jak spory týkající se jednotných patentů, tak stávajících evropských patentů. Česká republika ji zatím neratifikovala – to však neznamená, že by uživatelé z ČR neměli možnost získat jednotný patent nebo že by se na ně pravomoc UPCA nevztahovala. Uživatelé z ČR budou oprávněni požádat o jeho udělení a jednotný patent se pak bude týkat území těch zúčastněných členských států EU, které UPCA ratifikovaly.

Další významnou novinkou z této oblasti je představení tzv. patentového balíčku, jehož cílem je také podpořit inovace a zlepšit stávající nástroje pro ochranu duševního vlastnictví. Tento balíček zahrnuje šest unijních nařízení upravujících patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem, nucené licence a nařízení upravujících systém ochrany dodatkových ochranných osvědčení.

Text: kolektiv autorů oddělení práva EU MPO ČR

Foto: archiv MPO a Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2023 na straně 68-69.

Štítky Inovace, ÚPV, MPO

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.