Brzy vyjde další TRADE NEWS | Úvodník můžete číst už nyní

Publikováno
thumbnail

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, srdečně vás zdravím jménem našeho velvyslanectví z Paříže, která se nyní probouzí do jara a žije přípravami na letní olympijské hry, jež bude brzy hostit už potřetí v historii.

Všichni víme, že vysoce rozvinutá francouzská ekonomika je po německé druhou největší v Evropské unii a na světě zaujímá sedmou příčku. A že francouzský trh je pro Českou republiku nejdůležitější z nesousedních evropských zemí. Aktuální čísla dokazují, že naše vzájemné obchodní vztahy posilují. V loňském roce přesáhl obrat vzájemného obchodu 15 miliard eur.

Z těchto ekonomických ukazatelů mám samozřejmě obrovskou radost, ale stejně velkou, ne-li větší, mám z toho, že se naše světy – český a francouzský – sbližují, aniž by ztrácely svou identitu. Toto sbližování přináší nové příležitosti a můžeme z něj mít prospěch jak my, tak celá Evropa i svět.

I díky našim kulturním velikánům postupně zjišťujeme, že jsme vyrůstali na obdobných hodnotách a náš „referenční“ svět se opírá o stejné evropské nadnárodní umělce nebo ekonomy. Na ambasádě se proto snažíme komponovat prezentaci České republiky tak, aby se ekonomický a kulturní prostor prolínaly.

Prezident Macron citoval na podzim na Global Security Forum v Bratislavě z knihy Unesený Západ od Milana Kundery a vlastně se omluvil za dlouholeté přehlížení střední Evropy. A Macronova poslední cesta do Prahy začátkem března vynesla naši metropoli do popředí celé Evropské unie. Když se mi podařilo mu osobně předat nové vydání Kunderova Uneseného Západu, řekl: „Jen země jako ta vaše je schopna dát světu takového velikána.

Francouzi vědí, že mluvíme myšlenkově stejným jazykem. Vidí Českou republiku jako přirozeného partnera a určitě to má pozitivní vliv i na vzájemný obchod.

O tom všem se víc dočtete také na následujících stránkách TRADE NEWS. Českým podnikatelům bych přál, aby si byli vědomi kreditu Česka i svých kvalit a schopností a nebáli se oslovit francouzský trh. Naše velvyslanectví jim může v mnohém pomoct.

Michal Fleischmann,

velvyslanec České republiky ve Francii

////

New issue of TRADE NEWS is out soon.

Read the introduction now.

Dear readers,

Greetings from the Czech embassy in Paris! Spring has sprung in the French capital, as the city is preparing for the Olympics for the third time in its history.

We all know that the highly developed French economy is the second largest in the EU after Germany and the seventh largest in the world. And that the French market is the most important for the Czech Republic among non-neighbouring European countries. The latest figures show that our trade relations are growing stronger. Last year, our bilateral trade volume was over 15 billion euros.

Of course, I am very happy with these economic indicators, but I am just as happy to see that the Czech and French cultures are coming together without losing their respective identities. This rapprochement brings new opportunities – something both countries can benefit from, as well as the whole of Europe and the world.

Thanks to our cultural greats, we realise that we grew up with similar values and our "reference" world relies on the same European artists or economists. At the Embassy, we therefore try to compose the presentation of the Czech Republic in such a way that the economic and cultural spaces are intertwined.

At the Global Security Forum in Bratislava last autumn, President Macron quoted from Milan Kundera's book A Kidnapped West and in fact apologised for neglecting Central Europe for many years. Meanwhile, Macron's last trip to Prague at the beginning of March brought our capital to the forefront of the whole EU. When I gave him a new edition of A Kidnapped West, he said: "Only a country like yours is capable of giving the world such a great man."

The French know that we think alike. They see the Czech Republic as a natural partner, and that certainly has a positive effect on mutual trade as well.

You can read more about all this on the following pages of TRADE NEWS. I would like Czech entrepreneurs to know that our country has a great reputation. They should also have confidence in their own qualities and abilities and not be afraid to approach the French market. Our Embassy can help them in many ways.

Michel Fleischmann

Ambassador of the Czech Republic in France

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.